Erelonen

Conform de wettelijke bepalingen inzake onze precontractuele informatieplicht hierbij onze tarieven en algemene voorwaarden. Van Cuyck & Partners staat voor een tariefbeleid waarbij service no-nonsense wordt gehonoreerd op basis van een transparante structuur van kosten en erelonen, die bij de eerste afspraak aan de cliënt wordt toegelicht.
Voor die eerste afspraak (+- 1u), waarbij op basis van de situering van de problematiek door de cliënt een eerstelijnsadvies wordt gegeven over de aanpak, wordt een forfaitair tarief van €125,00 gehanteerd. Vervolgens bedraagt het basis ereloon €150,00/uur*. Dit basistarief kan variëren in functie van de complexiteit, de specialisatie, de spoed, het belang en het resultaat van de zaak; desgevallend worden hierover bij aanvang van de opdracht afspraken gemaakt. Bij wijze van voorbeeld kan bij invorderingen een tarifering gehanteerd worden gebaseerd op het daadwerkelijk ingevorderde bedrag.

Noot: alle vermelde indicatieve tarieven zijn BTW exclusief, en dit sedert de BTW-invoering voor advocaten sedert 01.01.2014. Ze dienen bijgevolg verhoogd te worden met 21% BTW. Alle bedragen op basis van de gezondheidsindex per januari 2013.

* alle bedragen per 01.01.2023, gezondheidsindex januari 2023.


Kosten

Naast de erelonen, waarin een overslag zit verwerkt voor de algemene kantoorkosten (bureelruimtes, verbruik, bibliotheek, onderhoud, verzekeringen, apparatuur etc…), worden tevens dossier gerelateerde kosten in rekening gebracht, waarvan de voornaamste hierbij worden opgesomd:

  • openen dossier: €60,00
  • uitgaande briefwisseling en andere geschriften
    (dagvaardingen, verzoekschriften, conclusies…) per bladzijde: €10,00
  • e-mails (inhoudelijk) per blz. €10,00
  • e-mails (informatief) per blz. €5,00
  • archivering van het dossier €50,00
  • kopie/scan per blad €0,30
  • verplaatsingen/km €0,50
  • wacht- en rijtijd: €75,00/uur

Overige kosten

Andere in het kader van de zaak gemaakte kosten worden doorgerekend aan de cliënt. Dit omhelst zowel administratieve kosten zoals aantekentaks en kosten voor spoedzendingen, als procedurekosten zoals gerechtsdeurwaarderskosten, rolrechten verzoekschriften, griffiebons, afschriften stukken en dergelijke. Hetzelfde geldt voor diensten van vertalers, accountants, consultants en buitenlandse correspondenten. In regel worden op regelmatige tijdstippen provisies opgevraagd om voorzienbare kosten en prestaties te dekken.


Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden kan u via deze link downloaden


Verzekering

De beroepsaansprakelijkheid van de advocaten is verzekerd door de collectieve polis burgerlijke aansprakelijkheid door de Orde van Vlaamse Balies ten voordele van de advocaten van deze Orde onderschreven bij Amlin Europe (maximum waarborg van €1.250.000,00 per schadegeval). Aanvullend (bijkomend) bij deze waarborg heeft Mieke Van Cuyck een polis onderschreven bij AIG Europe Limited (max. bijkomende waarborg van €2.500.000 per schadegeval). De beroepsaansprakelijkheid geldt enkel in geval van effectieve dekking en is daartoe beperkt.


Using Format